Anasayfa » Çevre » BODRUMLU DENİZCİLER ÇÖKERTMEYİ KAZANDILAR

BODRUMLU DENİZCİLER ÇÖKERTMEYİ KAZANDILAR

Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına karşı  dava açan, Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Bodrum Denizciler Derneği davayı kazanarak, planı iptal ettirdiler.

Muğla 1.İdare Mahkemesi tarafından planın iptaline ilişkin verilen kararda “Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporunun birlikte irdelenmesi sonucunda; yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca çevre düzeni planlarının ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak farklı sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen planlar olduğu ve bu planların fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, koruma ve kullanma dengesini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ilkeleri etrafında şekillenmesi gerektiği hususu dikkate alındığında uyuşmazlığa konu Muğla-Milas-Çökertme Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında plan sınırları içerisinde kalan ve önemli doğa alanları olarak gösterilen alanlara yönelik koruma ilkelerinin geliştirilmemesinin, orman alanlarının ve hassas alanların korunması bakımından eksiklik olduğu, bu durumun aynı zamanda üst ölçekli plan hükümlerine aykırılık oluşturduğu, diğer taraftan plan sınırları içerisinde kalan ve orman alanı vasfında olan alanların planlama ilkelerine aykırı olarak yapılaşmaya açıldığı, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verildiği, yine planla getirilen yapılaşma önerilerinin plan sınırlarında kalan koyların silüetini olumsuz etkileyeceğinin değerlendirilmesi karşısında uyuşmazlığa konu plan kararının planlama ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşır şekilde ve bölge plan kararlarına uygun olarak genel arazi kullanımını belirlemediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Muğla İli, Milas İlçesi, Çökertme Turizm Merkezine ilişkin 24/04/2014 tarih ve 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan olur’u ile onaylanan Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline,” deniliyor

 

GEREKÇELİ KARAR
T.C. MUĞLA 1.İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2014/1299
KARAR NO: 2017/669

DAVACILAR                      : 1- BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ

2- DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ

VEKİLİ                               : AV. BETÜL SÜMER CİNMEN

Bitez Kubilay Sk. No:2/3Bodrum/MUĞLA

 

DAVALI                               : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

VEKİLİ                             :  Hukuk Müşaviri BAYRAM KESKİN – ANKARA

 

DAVANIN ÖZETİ              : Davacılar tarafından; Muğla İli, Milas İlçesi, Çökertme Turizm Merkezine ilişkin 24/04/2014 tarih ve 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan olur’u ile onaylanan Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın; askı süresi içerisinde plana itiraz edildiği, planın esas alındığı 1/100000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planının mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulduğu, yürütmesi durdurulan üst ölçekli plana göre alt ölçekli plan yapılamayacağı, bu durumun idarenin yetkisini erken ve dayanıksız kullanması anlamına geldiği, Bodrum ekonomisi için önemi yüksek olan mavi yolculuk güzergahını olumsuz etkilediği, geleneksel ve sürdürülebilir turizm şekli olan deniz turizmini yok edeceği, orman alanlarının, plan sınırları içerisinde kalan tüm koyların ve doğal karekteri korunacak alanlarıın imara açılmasına ve tarım alanlarının yok edilmesine sebebiyet vereceği, planlanan alana ilişkin eğim haritası ve jeolojik etüd bulunmadığı ancak planlama alanlarında %30, %50 eğime sahip alanların bulunduğu, bu alanlara konut ve otel yapımına izin verildiği, dolayısıyla silüetin zarar görmesine sebep olunacağı, ulaşım ağının yetersiz olduğu, nüfus projeksiyonunun yapılmadığı plan hazırlanırken mevzuat hükümlerine, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyulmadığı, kamu kurumlarının olumlu görüşünün alınmadığı, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Usul bakımından; davacıların bakılmakta olanda davada subjektif ehliyetlerinin bulunmadığı, esas bakımından ise; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın bazı hükümleri ve plan kararlarına ilişkin kısmı için yürütmeyi durdurma kararları alınmış ise de planın bir bütün olarak yürürlükte olduğu, planın hazırlık sürecinde ilgili kurumların görüşleri alındığı, Çevre Düzeni Planları, ölçeği gereği uygulamaya esas planlar olmadığı genel arazi kararlarını belirleyen Çevre Düzeni plan ölçeğinde herhangi bir yapılaşma kararı alınmasının mümkün olmadığı bu nedenle davacı tarafın orman alanlarının ve doğal karekteri korunacak alanların yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddialarının doğru olmadığı, davaya konu çevre düzeni planı plan kararları ile koruma kullanma dengesinin oluşturulması ve sektörel gelişimin planlı bir şekilde sağlanmasının amaçlandığı, söz konusu palanın imar mevzuatına uygun olarak hazırlandığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce duruşma için önceden belirlenen 12/04/2017 günü yapılan ve davacıları temsilen vekili Av. BETÜL SÜMER CİNMEN’ingeldiği davalı idareyi temsilen vekili Av. ÖZLEM ÇELİK’in geldiğinin görüldüğü duruşmada taraflara usulüne göre söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra dava dosyası incelenerek ve davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık; Muğla İli, Milas İlçesi, Çökertme Turizm Merkezine ilişkin 24/04/2014 tarih ve 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan olur’u ile onaylanan Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planından kaynaklanmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde, Çevre Düzeni Planı; ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlar olarak tanımlanırken, Nazım İmar Planı; varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen plan olarak tanımlanmış, uygulama İmar Planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmış, “Planlama Kademeleri” kenar başlıklı 6. maddesinde, Planların, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, imar planlarının ise, “Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanacağı belirtilmiş, 8. maddesinde de, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan maddenin (b) bendinde, imar planlarının Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geleceği, mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de maddede açıklanan usullere tabi olacağı belirtilmiştir.

Dava konusu 24/04/2014 tarih 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan Olur’u ile onaylanan Muğla-Milas-Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın onaylanma tarihinde yürürlükte olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 10. bendinde Çevre Düzeni Planı “Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25000, 1/50000, 1/100000 veya 1/200000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bir bütün olan plan” olarak Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve dava konusu planın onama tarihinden sonra, 14/06/2014 tarihinde 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (c) bendinde Çevre Düzeni Planı “varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan” olarak tanımlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Muğla İli, Milas İlçesi, Çökertme Turizm Merkezine ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 24/04/2014 tarih 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan Olur’u ile onaylandığı, 23/05/2014-23/06/2014 tarihleri arasında Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldığı, 18/06/2014 tarihinde davacılar tarafından dava konusu plana itiraz edildiği, 06/11/2014 tarih ve 17836 sayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından dağıtımlı olarak gönderilen yazı ile davacının itirazı ile birlikte askı süresince gelen toplam 35 itirazın değerlendirildiği ve Bakanlık Makamı’nın 28/10/2014 tarih ve 17344 sayılı Olur’u ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yeniden düzenleme ve değişiklik yapılmasına gerek görülmediğinin bildirildiği, bunun üzerine davacı oda ve dernek tarafından Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının tamamının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının; planın esas alındığı 1/100.000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planına, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerine, plan notları, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı hususlarının saptanabilmesi amacıyla mahkememizin 28/10/2015 tarihli kararı uyarınca mahallinde yapılan keşif-bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 27/06/2016 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu planının hiyerarşik olarak üstünde bulunan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümlerinin 7.48. maddesinde “Ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş veya belirlenecek olan hassas alan ve ekosistemler ile flora ve fauna açısından zengin alanlar ilgili mevzuat çerçevesinde korunacaktır.” düzenlemesi bulunmasına karşın “Önemli Doğa Alanları” olarak gösterilen alan sınırının, dava konusu plana işlenmediği ve bu alanlara yönelik olarak Plan Hükümlerinde her hangi bir düzenleme getirilmediği, koruma ilkelerinin geliştirilmediği, bu durumun plan hiyeraşisi gereklerine aykırı olduğu, Plan Araştırma Raporunda, dava konusu planlama alanına ilişkin jeolojik yapıya esas verilerde “Muğla İli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”na esas oluşturmak üzere 2011 yılında hazırlanan “Muğla İli 1/25000 ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu”ndan yararlanıldığı belirtilmekte ise de dava dosyasında söz konusu rapora, onay kurumuna ve tarihine ilişkin bilgi ve belgeye yer verilmediği, dava konusu planın, alt ölçekli planlarda, Jeolojik Etüt, Jeolojik – Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları’nın, verilen formata uygun olarak hazırlanması ve sonuçlarının ilgili idarelerce plan kararlarına yansıtılması gerektiği yönündeki üst ölçek plan yönlendirme yeteneğinin yetersiz olduğu, orman alanlarına ilişkin kararlar açısından Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümleri ile getirilen ilke, düzenleme ve kısıtlamaların gözetilmediği, ayrıca dava konusu plan sınırı içinde kalan mevcut ormanlık alanlar ile Muğla-Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Orman Alanları” başlığında belirtilen alanlar karşılaştırıldığında, mevcutta ormanlık olan bazı alanların dava konusu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile “Turizm Tesis Alanları” olarak düzenlendiği, dava konusu planda “Turizm Tesis Alanları” olarak ayrılan alanların, mevcutta fiilen orman olan alanların doğal bütünlüğü ve orman kümeleşmelerinin, aralarında yer alan makilik, zeytinlik ve tarım alanları ile oluşturduğu dengeyi zedelediği, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü 2010 yılı verilerine göre dava konusu plan sınırı içinde 293.70 ha. Orman mülkiyetinde olan alan bulunduğu, mevcut arazi kullanım dağılımına göre 355.74 ha. alanın ormanlık olduğu, dava konusu planda ise 268.20 ha. orman alanı ayrıldığı; orman mülkiyetinde olmasına karşın 62 ha. alanın, mevcutta fiilen ormanlık alana dönüştüğü buna karşılık fiilen ormanlık alan olan 87.54 ha. alanın dava konusu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı dışında başka arazi kullanım kararlarına dönüştürüldüğü, 25.50 ha alan için, tapu kayıtlarına göre (2B vasfında olan alanlar hariç) orman mülkiyetinde olmasına karşın dava konusu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı dışında başka arazi kullanım kararları getirildiği, Orman Alanları başlığı altındaki 5.4.3. no.lu Plan Hükmünde orman alanları içindeki özel mülkiyete tabi parsellerde doğal karakteri korunacak alanlardaki yapılaşma koşullarının geçerli olduğunun belirtildiği; buna göre bu alanlarda mülk sahibinin tercih ve isteği doğrultusunda istenirse “barınma amaçlı yapı (konut)” istenirse “eko turizme yönelik hizmet veren tesisler ve max.10 yatak kapasiteli pansiyon” yapılabileceği, ancak dava konusu plan sınırı içinde bulunan orman alanları içinde, yer yer konut ve turizm hizmet yapıları yapılması durumunda; ormanlık, makilik, zeytinlik ve tarım alanlarının birlikte oluşturdukları Akdeniz bitki örtüsü ve doğal bütünlüğünün bozulacağı, plan arazi kullanım kararına göre yapılaşma kısıtlaması olmasına rağmen, taşınmazın özel mülke ait olmasına bağlı olarak yapılaşma hakkı verilmesinin planlamanın eşitlik ilkesini zedeleyeceği, İmar mevzuatında tanımlanan imar planı değişikliği süreci izlenmeden planda tanımlanan arazi kullanım kararlarının, Plan Hükümleri yoluyla değiştirilmesinin önünün açıldığı, tarım alanlarına ilişkin kararlar açısından Plan Araştırma Raporunda, planlama alanında 2011 yılı itibariyle mevcut 201.17 ha. Tarım Alanı-Zeytinlik-Narenciye alanının bulunduğunun belirtilmesine karşın dava konusu planda “Tarım Alanları”nın gösterilmediği, dava konusu plana ait 4.26 no.lu Plan Hükmünde Zeytinlik Alanlarda, 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” hükümlerine uyulacağı ve zeytin ağaçlarının kesilemeyeceği ve sökülemeyeceği belirtilmekte ise de 5.3.3. no.lu Plan Hükmünde alt ölçekli planlarda ilgili kurum görüşü doğrultusunda zeytinlik olarak belirlenecek alanlarda doğal karakteri korunacak alanlara ilişkin yapılaşma koşullarının geçerli olduğunun belirtildiği; buna göre“konut” ve “pansiyon” yapılmasına olanak veren 5.3.2. no.lu Plan Hükmünün, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Doğal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin kararlar açısından, Plan Açıklama Raporunda Makilik-Fundalık-Çalılık Alanlar’ın 163.86 ha., 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Arazi Kullanımı Alan Dağılımında ise ‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’ büyüklüğünün 133.89 ha. olarak belirtildiği, buna göre mevcutta “Makilik-Fundalık-Çalılık Alan” olan yaklaşık 30 ha. alanın, diğer arazi kullanım kararlarına dönüştürüldüğünün anlaşıldığı, Ağaçlandırılacak Alanlara İlişkin kararlar açısından, 5.5.3. no.lu Plan Hükmünde planda ağaçlandırılacak alan olarak işaretlenmiş, ancak özel mülkiyete tabi olup mülkiyeti kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş parsellerde 5.3. Maddesinde belirtilen yapılaşma koşullarının geçerli olduğunun belirtildiği; buna göre bu alanlarda yaklaşık olarak 130 kişinin yaşayabileceği yapı (Konut Alanı) ya da 430 yatak kapasiteli pansiyon (Turizm Tesis Alanı) yapılabileceği, Kıyılara İlişkin kararlar açısından; Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının, çeşitlenmiş fonksiyonların yer seçtiği, çevre sorunları yaratma olasılığı taşıyan faaliyetlerin bulunduğu alanlara yönelik önlemlerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığı ve ülkemizin 2002 yılı itibariyle (yeniden düzenlenmiş biçimiyle) Barselona Sözleşmesi’ne taraf olduğu göz önünde tutulduğunda, Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının hazırlanmasının ekonomik ve mekânsal gerekliliğinin yanı sıra, bağlayıcı nitelikteki uluslararası anlaşmalar ve dayanak aldığı yasal çerçeve doğrultusunda, özel statülü kıyı alanlarının planlanmasının, planlama hiyerarşisinde yer bulduğu, üst ölçekli plan olma niteliğinin yasal dayanaklar oluşturulmak suretiyle sağlandığı, yürütülen bilimsel çalışmaların, dava konusu alanın da konumlandığı Gökova Körfezinde, Bütünleşik Yönetim Planlaması kapsamında çalışmalar yapılması gerekliliğini işaret ettiği, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında belirlenen Büyük Menderes Deltası, Güllük, Bodrum kıyılarını kapsayan “Önemli Doğa Alanları” plan kararının da bu yöndeki tespitlerin yasal altyapısını oluşturduğu; ancak “Önemli Doğa Alanları” olarak gösterilen alan sınırının, dava konusu plana işlenmediğinin tespit edildiği, dava konusu planda Hurma Koyu, Mazı Koyu ve Çökertme Koyunda öngörülen “Kentsel Gelişme Alanları” ve “Turizm Tesis Alanları”nın, topoğrafyanın eğimli olduğu alanları kapsadığı; yapılaşma önerilerinin, söz konusu koyların tamamını kaplayacak biçimde çepeçevre kuşattığı, Turizm Sektörüne Yönelik Kararlar Açısından, Turizm Tesis Alanları ve Kentsel Yerleşme Alanlarında yeni yapılaşma önerileri getirilerek ve sahil boyunca Günübirlik Kullanım Alanları oluşturularak kıyıların doğal yapısına müdahale edilmesinin, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu 5.3.10 no.lu Plan Hükmüne aykırı olduğu, dava konusu planın yapılaşmaya yönelik yaklaşımının, genelde Türkiye kıyılarında özelde Bodrum Yarımadasında 1980 sonrası gözlenen ve günümüzde kıyı planlaması açısından eleştirilen turizm ve 2. Konut gelişmelerini tekrarladığı, Kıyıların mekânsal gelişimi açısından yeni bir söylem ve turizm planlaması iddiası getiremediği, Alt ölçek planları yönlendirme yeteneğinin bulunmadığı, Ulaşıma İlişkin Kararlar Açısından, “Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” ile öngörülen ulaşım kararlarını tekrarladığı, bir alt kademe plan diline uygun olarak ulaşım kararlarını geliştiremediği, Teknik ve Sosyal Altyapı Alanlarına İlişkin Kararlar Açısından, dava konusu planda ‘Açık ve Yeşil Alanlar’ dışında herhangi bir teknik ve sosyal altyapı alanı ayrılmamış olduğu, alanda yaşayacak nüfus ve alanı kullanacak olan kullanıcı sayısı dikkate alınarak, hizmet ihtiyacına göre Teknik ve Sosyal Altyapı Alanları büyüklüğünün belirlenmediği, bu alanlarının yer seçiminin hizmet yarıçapına göre belirlenmediği, 1/25000 ölçeğin elverdiği gösterim olanakları çerçevesinde planda belirtilmediği, Muğla-Milas-Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar (ve ilgili diğer) mevzuata uygun olmadığı görüş ve kanaatine yer verilmiştir.

Yukarıda özetlenen ve taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna davalı idarece itiraz edilmiş ise de itirazların raporu kusurlandıracak nitelikte olmadığı, bilirkişi raporunda yer alan analiz ile ulaşılan sonucun Mahkememizce de uygun bulunarak karara dayanak olabilecek nitelikte olduğu görülmüştür.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporunun birlikte irdelenmesi sonucunda; yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca çevre düzeni planlarının ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak farklı sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen planlar olduğu ve bu planların fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, koruma ve kullanma dengesini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ilkeleri etrafında şekillenmesi gerektiği hususu dikkate alındığında uyuşmazlığa konu Muğla-Milas-Çökertme Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında plan sınırları içerisinde kalan ve önemli doğa alanları olarak gösterilen alanlara yönelik koruma ilkelerinin geliştirilmemesinin, orman alanlarının ve hassas alanların korunması bakımından eksiklik olduğu, bu durumun aynı zamanda üst ölçekli plan hükümlerine aykırılık oluşturduğu, diğer taraftan plan sınırları içerisinde kalan ve orman alanı vasfında olan alanların planlama ilkelerine aykırı olarak yapılaşmaya açıldığı, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verildiği, yine planla getirilen yapılaşma önerilerinin plan sınırlarında kalan koyların silüetini olumsuz etkileyeceğinin değerlendirilmesi karşısında uyuşmazlığa konu plan kararının planlama ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşır şekilde ve bölge plan kararlarına uygun olarak genel arazi kullanımını belirlemediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Muğla İli, Milas İlçesi, Çökertme Turizm Merkezine ilişkin 24/04/2014 tarih ve 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan olur’u ile onaylanan Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 2.701,70-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.310,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin ve keşif giderinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 14/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan

CAVİT ERDEM

37840

 

Üye

ŞERİFE KAYA

167833

 

Üye

AHMET AKSAKAL

182169

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial