Anasayfa » Çevre » KORUNAN ALANLARA DAİR YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!!!

KORUNAN ALANLARA DAİR YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!!!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlar, kıyı yapıları, tescilli ağaçlara yönelik planlama süreçlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Bakanlıkça hazırlanan “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, kıyı yapıları ve özel çevre koruma bölgeleri tabiatı koruma alanlarında yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklerle planlama süreçlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Yönetmeliğe göre, bir alanın doğal sit alanı olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durduracak. Yönetmelikle “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak yeniden değerlendirmelerin sonuçlarında izlenecek adımlar da yeniden düzenlendi.

Buna göre, 1. derece doğal sit alanı iken “Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak, 2. ve 3. derece doğal sit alanı iken de “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilen alanlarda yeni koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar söz konusu yönetmelik hükümleri ve yeni statüler için belirlenen ilke kararlarına aykırı olmamak şartıyla yürürlükteki koruma amaçlı imar planları geçerli olacak.

Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, önceki mekansal planlar da dikkate alınarak Bölge Komisyonu tarafından üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek.

İlgili idareler söz konusu alanda 3 yıl içinde koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını hazırlatıp incelenmek üzere il müdürlüğüne iletecek. Bu süre önceki yönetmelikte 18 ay olarak uygulanıyordu.

İl Müdürlüğünce inceleme raporu ile planların Bölge Komisyonuna intikali sağlanacak. 3 yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle planlar sonuçlandırılamadığı takdirde Bölge Komisyonunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilecek. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanacak.

Kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler için sit alanı bütününde imar planı yapma ve etaplama şartı aranmayacak.

Söz konusu planlar, Bakanlığın internet sitesi ve tespit ettiği yerlerde 1 ay süreyle ilan edilecek.

– Tescilli ağaçlar

Ayrıca korunan alanlar dışında bulunan tescilli ağaç, ağaç toplulukları ve korunma alanını içeren imar planları, tabiat varlıklarının korunma alanlarına ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca verilen karara uygun olarak ilgili idarece onaylanacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yönetmelikte yapılan söz konusu değişiklerle kıyı yapılarında uygulamaya ilişkin sürecin hızlandırılması, Koruma Amaçlı İmar Planı bulunan alanlarda planın daha sıkı koruma kararları içermesi halinde yürürlüğünün devamının sağlanması ve tescilli ağaçların bulunduğu alanlarda planlama süreci ile geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin sürecin düzenlenmesi sağlandı.

Kaynak: Bodrumhaber

 

6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910
YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2012 tarihli ve 28242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Planlar, varsa bölge için hazırlanmış bilimsel çalışmalar da dikkate alınarak 3194 sayılı Kanun ve 14/6/2014tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) Bir alanın doğal sit alanı olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası göz önünde bulundurularak varsa çevre düzeni plan kararları ve notları, alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilir ve Bakanlıkça onaylanır. 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik gereğince yapılacak yeniden değerlendirme sonucunda;

1) 1. Derece doğal sit alanı iken Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı olarak,

2) 2. ve 3. Derece doğal sit alanı iken Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı olarak,

ilan edilen alanlarda yeni koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ile yeni statüler için belirlenen ilke kararlarına aykırı olmamak şartıyla yürürlükteki koruma amaçlı imar planları geçerlidir.

b) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, önceki mekânsal planlar da dikkate alınarak, Bölge Komisyonu tarafından üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer. İlgili idareler söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını hazırlatıp incelenmek üzere il müdürlüğüne iletir. İl müdürlüğü tarafından inceleme raporu ile birlikte planların Bölge Komisyonuna intikali sağlanır. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle planlar sonuçlandırılamadığı takdirde Bölge Komisyonunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.”

“Kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler için sit alanı bütününde imar planı yapma ve etaplama şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu planlar Bakanlıkça tespit edilen yer ile internet sayfasında 1 ay süreyle ilan edilir.”

“(7) Korunan alanlar dışında bulunan tescilli ağaç, ağaç toplulukları ve korunma alanını içeren imar planları; tabiat varlıklarının korunma alanlarına ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca verilen karara uygun olarak ilgili idaresince onaylanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Korunan alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki planlarda uygulanacak gösterimlerde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uyulur.  Ancak planların özelliği, verilecek kararların detaylı olması ve her alanın farklı nitelik taşıması nedeniyle, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün onayı doğrultusunda plana özgü gösterim kullanılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.