Anasayfa » Çevre » TOKİ VE DİNİ TESİSE KARŞI “ÖNEMSENMEYEN BİRİLERİ”

TOKİ VE DİNİ TESİSE KARŞI “ÖNEMSENMEYEN BİRİLERİ”

Bodrum’a yapılması planlanan Toki ve Dinsel Tesis ile ilgili, Bodrum Kent Konseyi tarafından yürütülen karşı duruş ve imza kampanyası devam ederken, “Kent Konseylerinin ne ilgisi var?” sorusuna ve “birilerinin karşı olmasını önemsemiyoruz” cevaplarına, açıklık getirelim. 

TOKİ VE DİNİ TESİSE KARŞI “ÖNEMSENMEYEN BİRİLERİ”

Bodrum’daki Kent Konseyi;  Dernekler Masası’na kayıtlı dernekler, odalar ve siyasi partilerle birlikte yaklaşık üçyüz küsur yapıdan oluşmaktadır. Son günlerde gündemde olan  “Tokiler ve Ortakent-Yahşi Camel Beach’e  (Kargı Koyu) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak Dini Kültürel Tesis” ile ilgili bu konseyin bir kararı oluştu.  “Bodrumlular Bodrum’a Sahip Çıkıyor” diyerek, karşı olduklarını, olağanüstü genel kurula katılan ve ardından imza atan 44 kurum temsilcisi  beyan etti. Bu projelerin uygulanmasını isteyerek ve  demokratik haklarını kullanarak “hayır” diye beyan eden, konsey bileşenlerinden sadece bir dernek olmuştur.

Dolayısı ile, beyan edildiği gibi 44 kişi değil, 44 kuruluş-bileşen temsilcisi evet demiştir. “Birilerinin karşı olmasını önemsemiyoruz” diyenlere de bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz.  Örneğin Bodrum Ticaret Odası yaklaşık 5.000 üyesi adına konuşmaktadır. Mecliste grubu olan partilerden ve Bodrum’da gerek genel seçim ve gerek yerel yönetim seçimlerindeki  toplam oy oranları ile, CHP ve MHP ve HDP   Bodrum halkının acaba kaçta kaçını temsil etmektedir? Bilmem fazla söze gerek var mı?

İMZALAYANLAR

BODRUM TİCARET ODASI (BODTO) – BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ-DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ -ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI-İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI (İMO)-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI-ALEVİ BEKTAŞİ DERNEĞİ-BANK-EV SİTESİ-BİTEZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ (BİTAV)-BİTEZ BLD.YELKEN KULÜBÜ-BODRUM FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ (BODFAD)- BODRUM HALİKARNAS TEMAD-BODRUM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ- BODRUM DOĞA SPORLARI KULÜBÜ (BODOSK)-BODRUM KLASİK MÜZİK DERNEĞİ-BODRUMART SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ-BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ (BODER)-BODRUM ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ (BODTÜM)-BODRUM TOHUM DERNEĞİ-BODRUM TURKUAZ DERNEĞİ-BODRUM TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERNEĞİ-CUMHURİYET HALK EVLERİ DERNEĞİ-ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ BODRUM ŞUBESİ-ENGELLİLER MECLİSİ-GÜMÜŞLÜK ÇEVRE KORUMA-KÜLTÜR SANAT EĞİTİM DERNEĞİ (GÜMÜŞ ÇEVRE)-GÜMÜŞLÜK MAHALLE MECLİSİ-GÜNDOĞAN KIZILBURUN SAHİL-ÇEVRE DÜZENLEME DERNEĞİ (SAÇEV)-GÜNDOĞAN MAHALLE MECLİSİ-HERODOT ÜÇÜNCÜ YAŞ AKADEMİSİ-KADIN MECLİSİ-KARYA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ (KARSANAT)-KÜLTÜR SANAT MECLİSİ-SÖZLÜ TARİH GURUBU-TEMA VAKFI BODRUM GÖNÜLLÜLERİ-TORBA KOYU DERNEĞİ-TURGUTREİS MAHALLE MECLİSİ-TURMEPA-ZEKİ MÜREN DERNEĞİ-

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BODRUM İLÇE ÖRGÜTÜ-HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ BODRUM İLÇE ÖRGÜTÜ-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BODRUM İLÇE ÖRGÜTÜ-ÖDP BODRUM İLÇE ÖRGÜTÜ-YEŞİLLER SOL GELECEK PARTİSİ BODRUM İLÇE ÖRGÜTÜ

 

KENT KONSEYLERİ NEDİR?

Türkiye’de Kent konseyleri en geniş anlamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ,76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Gündem 21 ve Habitat II’nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkelerinin ışığında, hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmayı özendirmeyi, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen oluşumlardır . 1992 yılında Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) “Yeryüzü Zirvesi”nde  “Gündem 21” başlıklı eylem planı kabul edilmiştir. Yerel Gündem 21 uluslararası arenada en etkili eylem planı olarak ortaya çıkmıştır. Yerel Gündem 21’in bir sonraki adımı ise planın kent ölçeğindeki en etkin katılımcı mekanizması olan kent konseylerinin ortaya çıkması olmuştur.

HANGİ İHTİYAÇLARDAN DOĞMUŞTUR?

Yerel Gündem 21’de, yerel yönetim organlarının salt seçimle oluşmasının, bu organlara demokratik nitelik kazandırması açısından yeterli olmadığı görüşü genel kabul gördü. Şekilsel koşulların ötesinde gerçek bir halk katılımının sağlanması için, yerel demokrasiyi gerçek anlamda işlevsel hale getirmek ve yerel yönetimleri etkin kılmak için, halk katılımının yoğun olduğu bir sistemin oluşturulması zorunluluk arz ettiği tesbit edildi.

Yerel Gündem 21’in özünde yer alan “yönetişim” anlayışının gelişmesinin sonucunda, dernekler, vakıflar, meslek odaları, sendikalar, siyasi partiler, kamu kuruluşları, muhtarlar,  yurttaş girişimleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasında yeni bir ilişki biçimi kurulması durumu ortaya çıkmıştır.  Bu yeni anlayışın pratiğe geçirilmesinde kullanılan en etkili ve en geniş tabanlı oluşum ise, kuşkusuz kent konseyleridir.

Ülkemizde de, Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 76. Maddesinde öngörülmüş “kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan” bir mekanizmadır. Yönetmelikte kent konseyi; “Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları” şeklinde tanımlanmıştır

TOKİ VE DİNİ TESİSE KARŞI “ÖNEMSENMEYEN BİRİLERİ”, HANGİ GEREKÇELERLE İMZALADILAR

BODRUMLULAR BODRUM’A SAHİP ÇIKIYOR

Anayasa’nın 56. Maddesi’ne (Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir) dayanarak;

1) Kamuya, hazineye ve yerel yönetimlere ait doğal varlıkların (orman, mera ve makiliklerin; sulak alanların, kıyıların; doğal ve tarihi SİT alanlarının;  kurum ya da kişilere tahsis edilmesine,  imara açılmasına karşıyız.

2) İmara açılmış alanlarda, imar planlarında belirtilen kurallara ve notlara harfiyen uyulmasını, her ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmamasını istiyoruz.

3) Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iradesine rağmen; siyasi iradelerin kent kimliğini değiştirecek planlama ve girişimlerde bulunmasına karşıyız.

Bodrum, çokkültürlü bir turizm kasabasıdır. Bu özelliği ile dünya markası olmuştur. Bodrum’un geleceğini planlarken, mutlaka geçmişine bakmak gerekir. Bu topraklar, tarihte çeşitli medeniyetlere başkentlik etmiş bir coğrafyadır.

Bodrum,  tarihi boyunca,   yaşam tarzını kendi iç dinamikleri doğrultusunda değiştiren sosyolojik birikime ve bilince sahiptir.

Hoşgörüye dayanan, farklı kültürlerin bir arada yaşayarak oluşturduğu bu birikim ve bilinç, onun,  dünyanın gözdesi olmasını sağlayan en değerli özelliklerinden biridir.

Bodrum, iç göç nedeni ile yıllık %10,5 nüfus artışı yaşamaktadır.

Bodrum’da, 151 bin konut ile kişi başına neredeyse bir konut düşmektedir.

Bodrum,  genelde rant amaçlı konut yapılaşması yüzünden betona teslim olmuştur.

Bodrum yol, su, elektrik, çöp ve kanalizasyon gibi temel altyapı sorunlarını çözememiştir.

Bodrum’un içme ve kullanma suyunun 2016 yılından sonra yetersiz kalacağı bilimsel araştırmalarla tespit edilmiştir.

Tüm bu nedenlerle, Ortakent -Yahşi Yalısı Mevkiinde Dini Tesis ve Kültür Merkezi ile Karaova’da  yapılması planlanan TOKİ  konutlarına  karşıyız.

Bu girişimlere devam edildiği takdirde,  yasalardan kaynaklanan tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna ve yetkililere duyururuz.

BODRUM, DÜNYANIN ORTAK KÜLTÜREL, TARİHİ VE DOĞAL DEĞERİDİR VE ÖYLE KALMALIDIR.

BODRUM KENT KONSEYİ

 

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.