Anasayfa » Çevre » YALIKAVAK’TA İNAŞAATA DEVAM

YALIKAVAK’TA İNAŞAATA DEVAM

Bodrum Yalıkavak mahallesinde 2016 yılında mahkeme kararıyla durdurulan imar planlarıyla ilgili olarak Danıştay 6’ncı Dairesinden karar çıktı. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın, Yalıkavak Mahallesi 1/25 binlik üst ölçekli ve bu plana bağlı 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli planların iptali yönünde açtığı dava  Danıştay’da karara bağlandı. Kararda imar planlarının durdurulduğu mahkeme kararı iptal edildi. 

Danıştay kararı şöyle:
Muğla ili Bodrum ilçesi,Yalıkavak beldesine ilişkin Çevre ve şehircilik bakanlığının 25.10.2013 tarihli,16516 sayılı kararı ile onaylanıp itirazlar üzerine yapılan değişiklikler ile Bakanlığın 20.08.2014 tarihli,13530 sayılı kararı kesinleşen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon ve imar planlarının iptali istemiyle açılmış İdare mahkemesince Muğla ikinci idare mahkemesi E2013/702 sayılı dosyası için mahalinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu  düzenlenen rapor ve dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden plan hiyerarşisi kapsamında çevre düzeni planı ilke,esas ve kararlarına aykırı imar planı yapılamayacağından ve uyuşmazlık konusu revizyon+ilave planlarının bir üst ölçekli planı olan 1/25000ölçekli çevre düzeni planının plan yapımına alt esaslara dair yönetmelikdikkate alınmadan hazırlandığı,doğal karekteri korunacak alanların tarım alanı olarak yapılaşmaya açıldığı,üst ölçekli planda büyük kentsel yeşil alan olarak planlanan Tilkicik burnu ve Azmak tepenin güneyindeki alanların,dava konusu çevre düzeni planında turizm alanı ve kentsel yerleşme alanı olarak planlandığı,üst ölçekli plana aykırı olarak mera alanı,makilik fundalık alan ve tarım alanı olarak planlanmış bazı alanların,dava konusu çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlandığı,işlevsel büyüklük gösteren Turizm merkezi sınırının bütününü kapsamadığı ve plan hükümlerinin birbiri ile çeliştiği ve yargı kararıyla iptal edildiği dikkate alındığında bu çevre düzeni planı,ilke ve kararlarına paralel kullanım ve düzenlemeler getiren dava konusu revizyon + 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının imar mevzuatına,planlama tekniklerine,şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş bu karar davalı ve davalı yanında davaya katılan
vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Muğla – Bodrum Yalıkavak Beldesi 1/ 25000 ölçekli çevre düzeni planının iptaline yönelik Muğla 2.İdare Mahkemesinin E2013/702 K:2015/995 sayılı kararı Danıştay altıncı dairesinin 30.01.2017 tarihli E2016/1962,K2017/473 sayılı kararı ile Muğla –Bodrum Yalıkavak beldesi 1/&5000 ölçekli nazım imar planı ve1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline yönelik Muğla 2.İdare Mahkemesinin 22.12.2015 tarihli E2014/1337,K2015/1328,sayılı kararı da Danıştay altıncı Dairesinin 30.01.2017 tarihli E 2016/2999 K 2017/474 sayılı kararı bozulduğundan İdare Mahkemesince verilen bozma kararı da dikkate alınarak yeniden karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle Muğla 2.İdare Mahkemesince verilen 22.12.2015 tarihli E2014/1337, K2015/ 1328 sayılı kararın BOZULMASINA ,dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine,bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 30.01.2017 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.